تبلیغات
ஐ❤✖ foryou-forme ✖❤ஐ - چِــــرتـ وَ پِــــــرتـ هـــــآیِـ هَـــــمـــیــشِـــگیـ :دیـ

ஐ❤✖ foryou-forme ✖❤ஐ

(✿◠‿◠) سَـــــ ــــلـــآمـ بِـ پــــآتـــوقـ بَچِـــهـ هــآیـ بــآهـــآلـ خـــوش اومَـــدیــ..... :X (◡‿◡✿)

چِــــرتـ وَ پِــــــرتـ هـــــآیِـ هَـــــمـــیــشِـــگیـ :دیـ

ســـــآنـــــبــــولـــیـ بَـــــلِــــیـــکـ دوـهــــســـامـ 430919_wetkissf.gif


خـــــوفـــینـ؟؟

مَـــــمــــ ــــآخــــآ چــــآخـــهـ؟؟667919_treeswing.gif


تــــــآبِــــســــتـــونـ قـــــوجـ مــــیــــذگــــرهـ؟؟586219_tennissmiley.gifمَـــــنَـــــمـ خـــــوفَـــــمـ340219_smileybunny1.gifاِمــــــروز بـــــــآ یِـــــهـ آپِـــــهـ پُـــــــر مَــــــلـــآتـ اومَــــدَمـ :دیـ 71819_56i9agu8ypjbplou.gifکُــــلـــّــــیـ عَـــــکــــســـ و مـــــطـــــآلِــــــبـ بــــآهـــــآلـ382219_showersmile.gif


اَمــــّـــــآ چــــــونـ صَــــحـــفِـــهـ یِـ وِبَـــــــمـ شـــــولـــــوقـ مــــیــــهــــشِـــهـ بـــآیَـــــد بِـــــریـ اِدآمِـــــهــ66619_guntootsmiley2.gifبُــــدو بُــــــرو......612219_dog.gif

+مَـــهـــســ ـــآییـ خــــآنــ ـــومـــیـ یِــــهـ دونِــــهـ بـــآـهــشهـ   :x


[ بَـــهـــ ـــدَنـ نِـــوِشــــتـ 1 ]  :


ایــــنـ دِلــــ ـــســـوخـــتِــــهـ مُـــحَـــبَـــتـ کـــیهـ؟؟؟


هَـــــمَــــ ــشـ کــــآمِـــنــتـ میــــزآرِهـ


هَــــر دَفــــهِــهـ بـــآ آدرِســــآیِـ مُــخـــ ـــتَـــلِـــفـ؟؟؟  :|


+خــــودِشـ بـــیـــآد اِعــــتِــــرآفـ کُـــنِـــهـ 211519_screaming.gif

[ بَـــهـــ ـــدَنـ نِـــوِشــــتـ 2 ]  :قـــــآلِــــبِـ ـ ـ ـ ـ ـ :x  جَــ ـــدیـــدَمـ شُــ ــوطُــورِهـ ؟؟؟726019_dancegirl2.gif


بِــهـ سَـــــلـــــآمَــــتـــ ـیـ رِســـــیــــ ـدیـ اِدآمِــــهـ 222319_bubblesmiley.gifرآســــتِــــشـ بِـــهـــتَـــــرِهـ قَــــبــــلـ اَز هَــــر چـــــیـــــز بِـــهـ هَــــمِــــهـ

بـــآبَـــــتـ اونـ زِلــــزِلِــــهـ تَــــســــلـــیَـــتـ بِـــگَــــمـ127519_pa7t53t2o01ykpjj.gif


بِـــــغُــــرعـــــآن خــــــودَمـ هَـــــمـ خِـــــیــــلیـ نــــآرآهَـــــتـ شُـــدَمـ527919_bujcdvf48m9w69wp.gif

وَلــــیـ ایــــنـ وِبـ صِـــــرفَـــــنـ جَــــهَــــتـ خَــــندِهـ وَ سَـــــرگَــــــرمـــــیــهـ726019_dancegirl2.gif


پَــــسـ خــــآهِـــــشَــــنـ شــــآد بـــــآشـــــیـــد

وَ بِــــهـ کَـــــسیـ بَــــر نَـــــخـــورِهـ فَــــقَــــطـ شـــوخیـ مــــیکُــــنیـــمـ270619_dancing1.gifایـــنـ اَوَلــــــیـــــشِــــهـ خــــآهِـــشَــــنـ اَنــــجــــآمِــــشـ بِــــدیــــنـ

بَــــســــیـ بـــــآهــــآلِــــهـ:


99669999996669999996699666699666999966699666699 99699999999699999999699666699669966996699666699 99669999999999999996699666699699666699699666699 99666699999999999966666999966699666699699666699 99666666999999996666666699666699666699699666699 99666666669999666666666699666669966996699666699 99666666666996666666666699666666999966669999996

1.) دُکـــــمِــــهـ ctrl + f رُو فِـــــشـــــآر بِــــدِهـ


2.) تــــو اونـ کــــآدریـ کِـــهـ اونـ پــــآییــــنـ مــــیآد عَـــدَدِهـ 9 رُو بِـــــنِــــویــــسـ

3.) بَــــهــــدِشـ رو دُکــــمِـــهـ Highlight all کِــــهـ اونـ پــــآییــــــنـ مـــــیــــآد کـــــلــــیـکـ کُـــنـ......192619_lollipopsmiley.gifخِــــیــــلــــیـ بـــــآهـــــآلـ بــــود نَـــــهـ؟؟؟176719_47b20s0.gif


دیــــشَــــبـ اَصَـــــنـ خـــــآبَــــمـ نِــــمـــیــــبُــــرد738619_countsheep.gif


وَخـــــتـــیـ یـــــآدَمـ مـــــیــــوفــــتِـــهـ کِــــهـ اَز یِـــــهـ مــــآهِـ دیـــــگِــــهـ

بــــآیَــــد بِــــــریـــــمـ مَـــــدرسِــــهـ

زِنــــدِگیـ بَـــــرآمـ مـــــیــــشِـــهـ مِـــــثِـ زَهـــــرِمـــــآر!147719_cellsmiley.gifوَلــــیـ بِــــهـــتَــــرِهـ فَـــــرآمـــــوشِــــشـ کُــــنــــیــمـ

وَ اَز تـــــآبِــــســـتـــونِــــمـــونـ بَـــســـیـ لِــــذَتـ بِـــــبَـــــریـــمـ218519_wwinesmiley5.gif


ஐ❤✖ ××××× آگَــــهـــیـ فُــــوریـ ×××××× ✖❤ஐ


بِــــهـ تِــــعـــدادیـ خـــــآنــــومِـ زِشـــــتِـ عُــــقـــدِهـ ایـ

, خــــــآســــتِــــگــــآر نَــــدیــــدِهـ

بــــآ اَبـــــرویِـ پـــــآچِـــهـ بُــــــزیـ(!)

, دَمــــــآغِـ عُــــقـــآبــــیـ وَ صــــورَتِـ اِصــــــلــــآحـ نَــــشُـــدِهـ

جَـــهَـــــتِـ گَـــــشــــتِـ اِرشــــــآد نــــیــــآزمَـــــنـــدیــــمـ (!)878019_7165.gif

ســـــیــــبـــیـــلـ دآر هــــآ دَر اُلَــــویَــــــتـ اَنـــــد (!!!!!)  575219_lol.gif

هِــــر هــــآر هـــــآر هـــــور هــــــیــــر هِـــــر (.....) (!) :دیـ


ایـــــنــــو دآشــــتِــــهـ بــــآشـ مـــــآ هَـــــمـ مَــــــدرســــهـ بـــــودیــــــمـ

اَز ایـــــنکــــآرآ زیــــــآد مـــیــکَـــــردیـــــمـ


و مــــیـــوفــــتـــآدیــــمـ بِــــهـ جــــونِـ مــــیـــزو صَــــنــــدَلــــیـ هـــــآمــــونـ279419_biggestgrin.gif

وَلـــــیـ ایـــــنـ دیــــگِــــهـ نــــوبَـــــرِشِــــــهـ وآلـــــــآ بِــــغُــــــرعـــــآنـ (:)153919_huhsmileyf.gif

عَــــــجَــــــبــــآ493519_8kxb99r2gnnba8ut.gifرآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآســــــتـــــیــ یِـــهـ نُــــــکــــتِــــهـ

خِـــــیییییییییلـــــیـ مُــــهِــــمـ (:) 541419_thumbsup.gif
اَز ایـــــن بِــــــهـ بَـــــهـــد

دوســـــتــــآنیـ کِــــهـ تُــــنـــد تُـــــنــــد سَـــــر بِـــــزَنَـــــــنـ

وَ بــــآ مَــــهــــرِفَـــــتـ بـــــآـهـــــشَـــــنـ

لــــیــــکِــــشـــونـ بِـــــهـ بَـــــخــــشِـ لـــــیـــنـــکـ دوســـــتــآنـ

یــــآ لـــــینـــکـ دونــــیـ

یــــآ هَــــمــــونـ LinkDump مُــــنـــتَــــقِـــلـ مـــــیـــشِـــهـ
105119_2lbkos0.gifآوَریــــــــنـ (....) (!) 495819_toyou.gif


وَ تَـــــشَــــکُــــر کُـــــنَــــمـ اَز هَــــــمَـــــتونـ

کِـــهـ ایــــنقَـــدر بــــآ مَــــهـــرِفَـــــتیـــد

وَ ایــــنقَـــد کـــــآمِـــــنــتـ میــــدیــــد707619_thankyou.gifتــــــو پَــــــیـــآمـ بــــــآزَرگــــــآنیـ نِـــــشـــونـ مــــیــدِهـ

پیـــــرِزَنِـــــهـ تَــــنـــهـــآ وَ خَــــســـتِــهـ نِـــــشَــــســـتِـــهـ

بـَــــهـدِشـ نَــــوَهـ شـ بِـــــهِـــشـ اِسـ اِمـ اِسـ میـــدِهـ , اَز تَـــــنـــهـــآییـ دَر میـــــآد

وَ خـــــوشــــهـــآلـ و خَــــنــدونـ میـــــشِـــهـ بَــــهـــد میــــگِــهـ (:)

هــــیـــچـ کَـــسـ تَــــنـــهـــآ نــــیـــســـتـ " هَـــمـــرآهِـ اَوَلـ "


پُــــــشــــتـ سَــــرِشـ تَــــبــــلـــیــغـ نِــــشــونـ میـــــدِهـ یـــــآرو تَـــــوَلُـــــدِشِــــهـ

هَــــمِـــهـ بِــــهِـــشـ اِسـ اِمـ اِسـ مــــیـــدَنـ وَ بِــــهِــــشـ تَــــبریــــکـ میــــگَـــــنـ

وَلـــــیـ بـــــآزَمـ اَز تَـــــنـــهـــآییـ مــــیـپُــــکِـــهـ (!) بَـــــهـــد میــــگِــــهـ (:)

پَـــــیــــآمَـــــکـ ـــهـآ جــــآیِـ خـــــآلیـ شُـــــمــآ رآ پُـــر نِــــمیـــکُـــنَـنــد

" وِزآرَتِـ فَــــرهَـــــنگـ وَ اِرشــــآدِ اِســلــــامیـ "آخِــــهـ چیـ بـِگــــیـــمـ (!) (؟)  398719_boredsmiley.gifوآلــــآ بِــــغُــــرعـــآنـ.....
رآســـــتـــِـیـ وآسِــــهـ مِــــدآلــــآیِـ اُلَـــــمـــپــــیــکـ هَــــمـ بــــآیَـــد یِـهـ تَـــــبــــریـــکـ بِــــگَـــــمـ 454519_olympix.gifایـــــنـ عَــــکـــسِـــ بــــآهــــآلـ رو هَـــمـ بِـــــبـــیـــنیــــد (:)هِـــهِــــهِــــهِــ838619_cheerleader2.gif


هــــآلــــآ ایــــنو دآشــــتِـــهـ بــــآشیـــنـ (:)پـ . نـ (:) اَگِــــهـ تـــو ایـــــرآنـ تــــولــــیــدیـ ایـــنآ بیــــآد

شِــــرکَــــتِـــشـ تیــــلیـــاردر میـــشِـــهـ وآلـــآ بِـــغُـــرعـــآنـ (!)490519_7x8km2a182w8nafx.gif

پـ . نـ 2 (:) مَـــســـئــــولـــیــنـ دَســـتـ بِــهـ کـــآر شَــــنـ 157419_4caekgi.gif


رآســـــتیـ میـــخآســــتَــــمـ تَــــوَلُــــدِ دوســـــتَــمـ هَــــمـ کِــــهـ اِمـــــــروزِهـ رو

بِــــهِـــشـ تَــــبـــریــــکـ بِــــگَـــمـ135519_bdayparty2.gif


اُمـــــیـــدوآرَمـ هَمــــیـــشِـــهـ ســـآلِــــمـ بــــآشـــیـ656219_cake.gif


خـــو دیـــگِـــهـ اَز بَـــحثِـــشـ خـــآرِجـ شیـــــــــمـ543419_cloversmileyb.gif


ایــــــنـ وآقِـــــهَـــنـ هَـــــقـــیـــقَــــتِـــهـ (:)مــــآ هَـــــمـــونـ نَــــسلیــ هَـــســــتیـــمـ کِــــهـ وَخــــتــیـ بِـــمــیــریــمـ هَــمـ


بــــآیَـــد اَز اونـ دُنــــیـــآ بِـــهـ مـــآمـــآنِـــمونـ زَنــــگـ بِــــزَنــــیــمـ بِـــگــــیمـ

" رِسیــــدیـــمـ " (!)61819_v88xre1zs6vsxav9.gif


هِـهِـهِـهِـــــهِهـِهِـ159919_0u8esyhbxe6v08gf.gif


ایــــنو بِگـــیــــر بیــــآد (:)

پـ . نـ (:) بِـهـ کَـــسیـ بَــــر نَـــخــورِهـ فَــــقَـــطـ شـــوخـــیـ بـــود (!)677519_6gurhxk.gifرآســــتیـ میــــــخــــآســـتَـــمـ

عِـــــیــدتـــونَـــمـ هَــــمــونـ اَوَلـ تَـــــبـــریـــکـ بِـــگَــــمـ یـــآدَمـ رفتـ :دیـ310419_oregonian_winesm.gif+ایـــــنــــآ کِـــیـ میـــــخـآنـ آدَمـ بِــــشَـــنـ؟؟


وآلـــــآ بِـــغُــــرعــــآنـ (:)


پـ . نـ (:) نَــــظَــــریـ نَــــــدآرَمـ :دیـ339319_cuckoo.gif


خُـــــبـ ایـــنَـــمـ چَــــنــد وَقـــــتـ بـــود مـــــونـــدِهـ بــــــود تــــهِـ دِلَــــمـ

هَــــرفِـ دِلَـــــمِـــهـ بِـــغُــــرعـــآنـ (:)


خُــــدآیــــآ یَـــــهـــنیـ میــــشِـــهـ

یِـــهـ روز یِــــهـ کیــــبـــوردیـ اِخـــــتِـــراعـ بِــــشِـــهـ

کِــــهـ خـــودِشـ بِــــفَـــهمـــهـ

کِـــیـ بــــآید فــــآرسیـ تـــآیپـ کُـــنِـــهـ کِـــیـ اِنـــگِـــلیـــسیـ (؟)

حَــــرومـ شُــــد نَــــســلِــــمونـ اَز بَــــسـ بِـــجـــآیِـ گـــوگِــــلـ زَدیـــــمـ

لخخلمث.زخئ   (!) 770119_lousyputer.gif


پـ . نـ (:) کُـــــــــــمَـــــــــــــکـ  211519_screaming.gifخـــــــــــو دیـــگِهـ بَـــسِــــتونهـ

هَــــر چَنــــــد بــــــــآزَمـ عَســــــک داشـــــتَـــمـ بَــــرآتونـ :(


کـــــآمِـــــنتـ رو بِـــــزآر و بِــــــفَـــــرمآ بیــــــرونـ :دیـ


خـــــو دیــــگِهـ رَفـــــــتَمـ

بـــــــــــآ بــــــــــــــآییـ627719_balloons.gif[ جمعه 27 مرداد 1391 ] [ 11:18 ب.ظ ] [ ♀ــہـωـآ לפֿـتَــرے بآ اِسآלּسِ تـَלּـهـــایـے ] [ C0mMeNt() ]